Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (17/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và các giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát và rút ngắn quy trình ra quyết định, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đầu tư tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước tham gia. Xây dựng và điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với nguồn lực thực tế của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, huy động và sử dụng nguồn lực đất đai; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án nhất là các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh và công trình của tỉnh có tính liên huyện, liên vùng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó ưu tiên vốn ngân sách Nhà nước, tập trung đầu tư các công trình, dự án quan trọng có tác động liên huyện, liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội, tham gia của các tổ chức, cá nhân vào đầu tư hạ tầng; tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư tư nhân. Huy động hợp lý nguồn vốn ODA, các khoản vay ưu đãi gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: