Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước (17/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan thuộc Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Theo nội dung phối hợp, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí một đầu mối phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình; gửi thông tin về đầu mối phụ trách đến Sở Tư pháp. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp danh sách đầu mối phụ trách công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho người thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời đề xuất, kiến nghị của cơ quan giải quyết bồi thường hoặc cơ quan khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước khi có đề nghị. Các cơ quan, đơn vị cử người thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do Sở Tư pháp chủ trì tổ chức.

Đối với việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường của Nhà nước, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không thống nhất trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường thì xin ý kiến các bộ, ngành trung ương để trao đổi, thống nhất tham mưu UBND tỉnh quyết định. Các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham gia phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường khi có đề nghị.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phối hợp các nội dung: hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường; xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; gửi văn bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả; báo cáo, thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: