Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 (24/05/2024)
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 43 mỏ được đưa ra đấu giá, với tổng diện tích 564,76 ha (gồm: Diện tích đất do nhà nước quản lý (hộ dân đang canh tác) và diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng), trong đó: Đá VLXD thông thường 13 mỏ với tổng diện tích 146,2 ha. Đất làm vật liệu san lấp 18 mỏ với tổng diện tích 310,09 ha. Cát xây dựng 08 mỏ với tổng diện tích 75,68 ha. Đất sét (làm gạch, ngói) 04 mỏ với tổng diện tích 32,79 ha.

Tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của liên bộ: Tài nguyên và Môi trường và Tài chính và các quy định khác liên quan.

Mục đích đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các Nhà đầu tư. Đồng thời, nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ cụ thể cho từng khu vực bao gồm: Vị trí, diện tích, đánh giá sơ bộ trữ lượng khoáng sản, xây dựng phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá. Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Tham mưu UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định khác có liên quan.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá có trách nhiệm đăng ký bổ sung các khu vực mỏ đấu giá vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cập nhật đầy đủ các khu chế biến, bãi tập kết, đường vận chuyển vào các quy hoạch liên quan (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; loại bỏ ngoài Quy hoạch 03 loại rừng…) để đảm bảo điều kiện triển khai các thủ tục khoáng sản theo quy định. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: