Kế hoạch triển khai thi hành Luật nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kế hoạch triển khai thi hành Luật nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (18/06/2024)
Để tổ chức thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 (Luật) bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật; ngày 18/6, UBND tỉnh ký Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung sau: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2023 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. Xác định lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật được thực hiện thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn; kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; các cơ quan được giao phối hợp soạn thảo quy định chi tiết phải có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: