Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Giá thuê đất, mặt nước
Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên (30/09/2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. Đối với nhóm đất nông nghiệp

Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,75% giá đất  theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và được công bố có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.

II. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Đơn giá thuê đất một năm tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) giá đất theo mục đích sử dụng đất, cụ thể sau:

1. Đất tại các phường thuộc thành phố Tuy Hòa: đơn giá thuê đất một năm tính bằng 2,2% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

2. Đất tại các phường thuộc thị xã Sông Cầu, thị trấn Chí Thạnh: đơn giá thuê đất một năm tính bằng 2,0% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

3. Đất ven trục đường giao thông chính quốc lộ, tỉnh lộ (trừ các xã miền núi): đơn giá thuê đất một năm tính bằng 2,0% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

4. Đất tại thị trấn Phú Hòa, đô thị Hòa Vinh: đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,8% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

5. Đất tại các xã thuộc thành phố Tuy Hòa (trừ đất ven trục đường giao thông chính quốc lộ, tỉnh lộ): đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

6. Đất tại thị trấn La Hai, thi trấn Củng Sơn, thị trấn Hai Riêng: đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,6% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

7. Đất tại các xã đồng bằng (trừ đất ven trục đường giao thông chính quốc lộ, tỉnh lộ): đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

8. Đất tại các xã miền núi (trừ các xã đặc biệt khó khăn): đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,1% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

9. Đất tại các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang: đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất.

III. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định

Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê.

Đối với đơn giá thuê đất một năm tại các Khu công nghiệp và Điểm công nghiệp trong tỉnh tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng thuê đất.

Đơn giá thuê đất đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên bằng 1%, (mức cụ thể cho thuê lại đối với từng doanh nghiệp trong khu kinh tế do Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế quy định, nhưng đơn giá tối thiểu không dưới 0,75%, tối đa không quá 3% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê).

IV. Đối với công trình xây dựng trên mặt nước thuộc một trong các nhóm đất quy định tại Điều 13 Luật Đất đai thì áp dụng đơn giá thuê đất quy định tại mục I, II, III của Quy định này.

V. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) được tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.

VI. Đơn giá thuê mặt nước

1. Dự án nuôi trồng thủy sản:

- Vịnh, vũng, eo biển, mặt nước được che chắn sóng gió: đồng/km2/năm.

+ Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 70.000.000 đồng.

+ Dự án sử dụng mặt nước cố định: 20.000.000 đồng.

- Vùng biển hở không được che chắn gió: đồng/km2/năm.

+ Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 50.000.000 đồng.

+ Dự án sử dụng mặt nước cố định: 10.000.000 đồng.

2. Dự án kinh doanh dịch vụ:

- Nằm cách xa bờ dưới 5 km: đồng/km2/năm.

+ Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 120.000.000 đồng.

+ Dự án sử dụng mặt nước cố định: 70.000.000 đồng.

- Nằm cách xa bờ từ 5 km đến dưới 10 km: đồng/km2/năm.

+ Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 95.000.000 đồng.

+ Dự án sử dụng mặt nước cố định: 30.000.000 đồng.

- Nằm cách xa bờ từ 10 km trở lên: đồng/km2/năm.

+ Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 75.000.000 đồng.

+ Dự án sử dụng mặt nước cố định: 15.000.000 đồng.

3. Các trường hợp thuê mặt nước chưa quy định tại điểm 1, 2 nêu trên. Căn cứ vào chuyển thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành liên quan xác định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể trình UBND tỉnh quyết định.

 4. Vị trí diện tích mặt nước cho thuê được tính từ mép bờ biển (đất liền hoặc từ các đảo) trở ra.

VII. Giá đất để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất

Áp dụng giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm để thực hiện. Trường hợp giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế xác định lại giá đất để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ sở cho việc xác định đơn giá thuê đất.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: