Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026
UBND Tỉnh
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 (18/11/2020)
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ông Tạ Anh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Lê Tấn Hổ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Đào Mỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND TỈNH 

1. Ông Đặng Hồng Lĩnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

7. Ông Hà Công Khánh, Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc điều hành Sở Tài chính;

12. Ông Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng;

13. Ông Nguyễn Hữu Từ, Giám đốc Sở Lao động - Thương Bình và Xã hội;

14. Bà Đào Phạm Hoàng QuyênGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

15.Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương;

16. Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh.