Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Sở ban ngành
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (02/12/2010)

VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ:

07 Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại:

057.3823652

Fax:

057.3824842

Email:

ubndphuyen@phuyen.gov.vn

Website:

phuyen.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

Chánh Văn phòng

Đặng Hồng Lĩnh

0913.491.333

Phó Chánh Văn phòng

Lê Anh Khoa

0916.021.739

Phó Chánh Văn phòng

Võ Ngọc Châu

0914.004.989

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Minh Hòa

0985.001.626

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

Vị trí, chức năng

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Văn phòng có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động chung của UBND; tham mưu giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính của tỉnh; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của UBND tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

3. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.

5. Kiểm tra các đề án, dự thảo văn bản của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về trình tự thủ tục, văn phong hành chính trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Giúp UBND và Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

8. Thực hiện việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác trên Công báo tỉnh, trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm điều kiện hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND tỉnh.

11. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1. Phòng Đầu tư - Xây dựng.

2. Phòng Kinh tế.

3. Phòng Nội chính.

4. Phòng Khoa giáo - Văn xã.

5. Phòng Tổng hợp.

6. Phòng Hành chính - Quản trị.

7. Ban Tiếp Công Dân.

8. Trung tâm Truyền thông.

Tin đã đưa